در آهن آلات  رفیعی چه میگذرد

تاریخچه ما

تولد ما

کالای آهن رفیعی فعالیت خود را از سال 1400 در زمینه ی تولید والپست شروع کرد.مثل هر کسب و کار های دیگه با کلی امید و آرزو این فعالیت را شروع کردیم

یک سال بعد

کالای آهن رفیعی با فراز و نشیب های زیادی رو به رو شدیم که ادامه ی فعالیت را برای ما سخت و سخت تر میکرد ولی باز با این حال فعالیت خود را در زمینه ی تولید میلگرد بستر هم شروع کردیم.

ادامه ی راه

کالای آهن رفیعی با وجود سختی هایی که گذشت ما نا امید نشدیم و توانستیم طی این چن سال رضایت شما را جلب کنیم و خدا را شاکریم که پای کیفیتمان ایستادیم.